Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.11.2012) - eltrak