Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.12.2009) - eltrak