Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.12.2010) - eltrak