Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.12.2013) - eltrak