Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.12.2013) - eltrak