Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.01.2011) - eltrak