Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.02.2012) - eltrak