Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.04.2013) - eltrak