Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.07.2013) - eltrak