Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.08.2009) - eltrak