Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.08.2009) - eltrak