Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.08.2010) - eltrak