Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.09.2010) - eltrak