Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.10.2012) - eltrak