Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.10.2012) - eltrak