Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.10.2013) - eltrak