Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.10.2013) - eltrak