Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.11.2009) - eltrak