Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.12.2009) - eltrak