Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.12.2010) - eltrak