Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.12.2013) - eltrak