Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.01.2010) - eltrak