Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.01.2012) - eltrak