Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.01.2012) - eltrak