Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.02.2013) - eltrak