Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.04.2013) - eltrak