Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.05.2010) - eltrak