Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.07.2012) - eltrak