Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.07.2013) - eltrak