Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.09.2013) - eltrak