Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.10.2010) - eltrak