Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.10.2012) - eltrak