Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.10.2013) - eltrak