Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.11.2009) - eltrak