Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.12.2009) - eltrak