Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.12.2012) - eltrak