Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.12.2013) - eltrak