Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.01.2010) - eltrak