Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.02.2010) - eltrak