Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.03.2012) - eltrak