Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.04.2013) - eltrak