Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.06.2013) - eltrak