Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.07.2012) - eltrak