Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.07.2013) - eltrak