Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.09.2013) - eltrak