Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.10.2009) - eltrak