Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.10.2010) - eltrak