Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.11.2009) - eltrak