Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.11.2012) - eltrak