Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.12.2013) - eltrak